ชื่อรางวัล รับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน
เลขที่ มอก. 9001 : 2008
ปีที่ได้รับ ปีพุทธศักราช 2558
ผู้สนับสนุนรางวัลสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสไอ
ชื่อรางวัล iTAP Award “Best New Product Development”
ปีที่ได้รับ ปีพุทธศักราช 2550
ผู้สนับสนุนรางวัลโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชื่อรางวัล รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ประเภท Tourism & Hopitally Application
โครงการ Thailand ICT Awards (TICTA) 2008
ปีที่ได้รับ ปีพุทธศักราช 2551
ผู้สนับสนุนรางวัลกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) และ สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทย (The Association of Thai Computer Industry-ATCI)
ชื่อรางวัล รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น ประเภทโปรแกรมพจนานุกรม
ปีที่ได้รับปีพุทธศักราช 2541
ผู้สนับสนุนรางวัลมูลนิธิเพื่อสังคมไทย และ หนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ
ชื่อรางวัล รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น
ประเภท Best Performance Chip Magazine
ปีที่ได้รับ ปีพุทธศักราช 2545
ผู้สนับสนุนรางวัลนิตยสาร Chip Magazine
ชื่อรางวัล ประกาศนียบัตรองค์กรที่มีการนำซอฟต์แวร์ไทยมาใช้อย่างยอดเยี่ยม
ปีที่ได้รับ ปีพุทธศักราช 2552
ผู้สนับสนุนรางวัลสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์
แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SiPA) และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSi)
ชื่อรางวัล ประกาศนียบัตรองค์กรที่มีการนำซอฟต์แวร์ไทยมาใช้อย่างยอดเยี่ยม
ปีที่ได้รับ ปีพุทธศักราช 2552
ผู้สนับสนุนรางวัลสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์
แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SiPA) และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSi)