ชื่อ ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน
เลขที่ มอก. 9001 : 2015
ปีที่ได้รับ  ปีพุทธศักราช 2561
หน่วยงาน สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสไอ

ชื่อ

iTAP Award “Best New Product Development”

ปีที่ได้รับ 

ปีพุทธศักราช 2550

หน่วยงาน

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ชื่อ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ประเภท Tourism & Hopitally Application
โครงการ Thailand ICT Awards (TICTA) 2008
ปีที่ได้รับ  ปีพุทธศักราช 2551
หน่วยงาน กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) และ สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทย (The Association of Thai Computer Industry-ATCI)
ชื่อ รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น ประเภทโปรแกรมพจนานุกรม
ปีที่ได้รับ ปีพุทธศักราช 2541
หน่วยงาน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย และ หนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ
ชื่อ รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น
ประเภท Best Performance Chip Magazine
ปีที่ได้รับ  ปีพุทธศักราช 2545
หน่วยงาน นิตยสาร Chip Magazine
ชื่อ ประกาศนียบัตรองค์กรที่มีการนำซอฟต์แวร์ไทยมาใช้อย่างยอดเยี่ยม
ปีที่ได้รับ  ปีพุทธศักราช 2552
หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์
แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SiPA) และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSi)
ชื่อ ใบรับรองมาตรฐานซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานบุคคล
ปีที่ได้รับ  ปีพุทธศักราช 2558
หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์
แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SiPA) และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSi)