จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

–  เพศชาย / หญิง
– วุฒิอนุปริญญา หรือปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่    เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ หรือประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในด้านต่อไปนี้

  • PC Hardware and Network
  • Windows 95/98/Me/XP/NT/2000
  • Internet
  • Software Testing Concept

– สามารถพูด และเขียนภาษาอังกฤษได้

– สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้

– มีบุคลิกภาพดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

– หากมีความรู้เกี่ยวกับ มอก.9001 – 2552 (ISO 9001 : 2008), Linux, Macintosh จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่การทำงาน

– มีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การทำงาน

– ปฏิบัติตนภายใต้นโยบาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับการทำงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด

– ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และประสานงานร่วมกันทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน

– จัดทำเอกสารระบบงานคุณภาพ

– ทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาจากหน่วยงานค้นคว้าและพัฒนา และบริษัทรับจ้าง

– ทดสอบสินค้าที่ผลิตขึ้น ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท ก่อนนำออกวางจำหน่าย

– รวบรวมปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

– จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบโปรแกรม และสินค้า

– จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับตัวแทนจำหน่าย เช่น เอกสารการปรับปรุงโปรแกรม

– จัดทำ และปรับปรุงคู่มือการใช้งานโปรแกรมให้มีความทันสมัย และเหมาะสม

– พัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพของการทดสอบโปรแกรมและสินค้าให้ดียิ่งขึ้น

– ศึกษาหาความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาและปรังปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

– ดูแล และจัดหาอุปกรณ์ หรือเครื่องมือ ทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

– ออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบเครือข่าย

– ออกแบบ และปรังปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท

– ดูแลรับผิดชอบระบบ Infrastructure ต่าง ๆ ของบริษัทให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท

– ประเมินผลโปรแกรมที่พัฒนาจากหน่วยงานค้นคว้าและพัฒนา และบริษัทรับจ้าง

– ประเมินผลสินค้าที่ผลิตขึ้น ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท

– ยงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้างานและผู้บริหาร

ติดต่อหน่วยงานทรัพยากรบุคคล หรือติดต่อด้วยตนเอง
19/26 ม.ชวนชื่น โมดัส เซนโทร ซ.แจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 41 ถ.แจ้งวัฒนะ
ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2575-3959 (อัตโนมัติ)
E-mail : info@thaisoftware.co.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

กรุณาใส่ข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ


กรุณาใส่ข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน