Category Archives: Blog

เจ้าหน้าที่หน่วยงานควบคุมคุณภาพ

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

–  เพศชาย / หญิง
– วุฒิอนุปริญญา หรือปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่    เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ หรือประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในด้านต่อไปนี้

  • PC Hardware and Network
  • Windows 95/98/Me/XP/NT/2000
  • Internet
  • Software Testing Concept

– สามารถพูด และเขียนภาษาอังกฤษได้

– สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้

– มีบุคลิกภาพดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

– หากมีความรู้เกี่ยวกับ มอก.9001 – 2552 (ISO 9001 : 2008), Linux, Macintosh จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่การทำงาน

– มีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การทำงาน

– ปฏิบัติตนภายใต้นโยบาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับการทำงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด

– ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และประสานงานร่วมกันทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน

– จัดทำเอกสารระบบงานคุณภาพ

– ทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาจากหน่วยงานค้นคว้าและพัฒนา และบริษัทรับจ้าง

– ทดสอบสินค้าที่ผลิตขึ้น ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท ก่อนนำออกวางจำหน่าย

– รวบรวมปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

– จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบโปรแกรม และสินค้า

– จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับตัวแทนจำหน่าย เช่น เอกสารการปรับปรุงโปรแกรม

– จัดทำ และปรับปรุงคู่มือการใช้งานโปรแกรมให้มีความทันสมัย และเหมาะสม

– พัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพของการทดสอบโปรแกรมและสินค้าให้ดียิ่งขึ้น

– ศึกษาหาความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาและปรังปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

– ดูแล และจัดหาอุปกรณ์ หรือเครื่องมือ ทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

– ออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบเครือข่าย

– ออกแบบ และปรังปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท

– ดูแลรับผิดชอบระบบ Infrastructure ต่าง ๆ ของบริษัทให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท

– ประเมินผลโปรแกรมที่พัฒนาจากหน่วยงานค้นคว้าและพัฒนา และบริษัทรับจ้าง

– ประเมินผลสินค้าที่ผลิตขึ้น ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท

– ยงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้างานและผู้บริหาร

ติดต่อหน่วยงานทรัพยากรบุคคล หรือติดต่อด้วยตนเอง
19/26 ม.ชวนชื่น โมดัส เซนโทร ซ.แจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 41 ถ.แจ้งวัฒนะ
ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2575-3959 (อัตโนมัติ)
E-mail : info@thaisoftware.co.th

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561

  บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด ขอขอบคุณ อาจารย์เรวดี พิพัฒน์สูงเนิน (หัวหน้าสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์) และคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561

ลูกค้าใหม่ เดือนเมษายน 2561

ลูกค้าใหม่ เดือนเมษายน 2561 บริษัท จ.เจริญ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

   เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทในเครือชลเจริญกรุ๊ป ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน 2529 ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการการเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง ซึ่งมีทุนจดทะเบียนกว่า 3 ล้านบาท ผู้บริหารที่นี่ ปรับระบบการบริหารงานบุคคลใหม่ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยโปรแกรมจีเนียส เงินเดือนและโปรแกรมบันทึกเวลาทำงาน ของ Thaisoftware GENiUS HRM เพราะการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร คือหัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จของทุกองค์กร และทุกธุรกิจ ช่วยให้คุณจัดการเก็บข้อมูลอย่างง่ายดายโดยอัตโนมัติ

   ☆ ป้องกันการทุจริต
   ☆ มีข้อมูลเชิงวิเคราะห์
   ☆ ลดต้นทุนการทำงานด้าน HR
   ☆ ก้าวทันยุคดิจิทัล
   ☆ มีความสุขในการทำงาน
   ☆ ประหยัดค่าใช้จ่ายปีละ เป็นแสน

ประชุมตัวแทนจำหน่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2561

ประชุมตัวแทนจำหน่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2561

  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมบริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้มีการจัดประชุมตัวแทนจำหน่ายขึ้นเป็นครั้งที่ 6 แล้ว เพื่อร่วมการปรึกษาหารือ และรับทราบถึงปัญหาผลกระทบต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังมีการแชร์ประสบการณ์การขายระหว่างตัวแทนจำหน่ายกับลูกค้าอีกด้วย

  ทางบริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมตัวแทนจำหน่ายระบบ GENiUS HRM ประจำเดือนมิถุนายนทุกท่านในไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ลูกค้าใหม่ เดือนมีนาคม 2561

ลูกค้าใหม่ เดือนมีนาคม 2561บริษัท พุทธประภา เพ้นติ้ง แอนด์ โค้ดติ้ง จำกัด

   ยินดีต้อนรับลูกค้า บริษัท พุทธประภา เพ้นติ้ง แอนด์ โค้ดติ้ง จำกัด ซึ่งประกอบกิจการทาสีทั้งภายใน และภายนอกอาคารทั่วราชอาณาจักร ทาสีโรงงาน ทาสีบ้าน ทาสีอาคาร บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผู้พัฒนา ร่วมกับตัวแทนจำหน่าย บริษัท เอ.เอส.ซี ซอฟทฺแวร์ เซอร์วิส จำกัด วางระบบให้ลูกค้าใช้งานได้จริง สามารถเชื่อมกับเครื่องบันทึกเวลาทำงานได้ สรุปการวันทำงาน วันขาด มาสาย ชั่วโมง OT ที่สำคัญมีรายงานตรวจสอบการทุจริตของพนักงาน ช่วยให้คุณจัดการเก็บข้อมูลอย่างง่ายดายโดยอัตโนมัติ

   ☆ ป้องกันการทุจริต
   ☆ มีข้อมูลเชิงวิเคราะห์
   ☆ ลดต้นทุนการทำงานด้าน HR
   ☆ ก้าวทันยุคดิจิทัล
   ☆ มีความสุขในการทำงาน
   ☆ ประหยัดค่าใช้จ่ายปีละ เป็นแสน

มอบรางวัลประจำเดือนให้ตัวแทนจำหน่าย ประจำเดือนมีนาคม 2561

มอบรางวัลประจำเดือนให้ตัวแทนจำหน่าย ประจำเดือน มีนาคม 2561

   ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด คุณนันทิสุข มณีรัตนะกูล ซึ่งเป็นผู้อำนวยการบริหารได้มอบรางวัลประจำเดือนให้ตัวแทนจำหน่ายที่ทำยอดขายโปรแกรมบริหารบุคคล (GENiUS HRM) ได้ตามเป้า และในวันเดียวกันยังที่การทำบุญบริษัท อายุครบ 20 ปีอีกด้วย

   เพราะโปรแกรม GENiUS HRM ดีจึงบอกต่อ และการบริการหลังการขายแบบตัวต่อตัว เจาะลึกทุกปัญหา ตอบตรงประเด็น วางระบบให้ใช้งานได้จริง

ลูกค้าใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

ลูกค้าใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2561บริษัท ฮุนได เมอร์ชานท์ มารีน จำกัด

    เป็นบริษัทระหว่างประเทศที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยุ่ที่ประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านการขนส่ง ได้ตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล (HRM) เพราะการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร คือหัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จของทุกองค์กร และทุกธุรกิจ บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผู้พัฒนา ร่วมกับตัวแทนจำหน่าย บริษัท ซอฟทฺแวร์ โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด วางระบบให้ลูกค้าใช้งานได้จริง สามารถเชื่อมกับเครื่องบันทึกเวลาทำงานได้ สรุปการวันทำงาน วันขาด มาสาย ชั่วโมง OT ที่สำคัญมีรายงานตรวจสอบการทุจริตของพนักงาน ช่วยให้คุณจัดการเก็บข้อมูลอย่างง่ายดายโดยอัตโนมัติ

   ☆ ป้องกันการทุจริต
   ☆ มีข้อมูลเชิงวิเคราะห์
   ☆ ลดต้นทุนการทำงานด้าน HR
   ☆ ก้าวทันยุคดิจิทัล
   ☆ มีความสุขในการทำงาน
   ☆ ประหยัดค่าใช้จ่ายปีละ เป็นแสน

กรุณาใส่ข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ


กรุณาใส่ข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน