จำนวน – อัตรา

คุณสมบัติ

–  เพศชาย / หญิง
– วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
– มีความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office ได้
– สามารถพูด และเขียนภาษาอังกฤษได้
– มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Photoshop, Dreamweaver หรือ Illustrator
– หากมีประสบการณ์ด้าน Online Marketing, Digital Marketing จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความสามารถและทักษะด้านการประสานงาน
– สามารถทำงานรวดเร็ว และมีความรับผิดชอบสูง
– หากมีประสบการณ์ด้านโปรแกรมบริหารงานบุคคลและบริหารงานโรงแรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่การทำงาน
– ประสานงานในฝ่ายการขายและการตลาด ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท โดยมีการทำงานพอสังเขป ดังนี้
   ดูแลข้อมูลในการลงสื่อโฆษณา และสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น นิตยสาร, สื่อที่ใช้ในการออกบูธแสดงสินค้า, Website, Social Media ฯลฯ รวมถึงควบคุมแผนการโฆษณาให้เป็นไปตามตารางที่หัวหน้าฝ่ายกำหนด
   – จัดทำและกระจายข้อมูล ข่าวสารด้านการขายและการตลาด ให้กับตัวแทนจำหน่าย ลูกค้า และพนักงานในบริษัททราบ เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ใบเสนอราคา ราคาปลีก-ส่ง แคตตาล็อก ข้อมูลการส่งเสริมการขาย ฯลฯ พร้อมทั้งให้ข้อมูลกับทีมงานที่เกี่ยวข้องจัดทำต่อไป เช่น Update Website / Direct mail / E-mail / โทรสาร / จดหมายข่าว ฯลฯ
   – ช่วยเหลือทีมงานขายในการจัดทำกิจกรรมการขายนอกสถานที่ และสัมมนา (Seminar )
  การออกแบบ และจัดทำเอกสารต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น ปกสินค้า บรรจุภัณฑ์ แคตตาล็อก แผ่นพับเอกสารนำเสนอลูกค้า เอกสารส่งเสริมการจำหน่าย ป้ายโฆษณา ฯลฯ
– สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา ข้อมูลบริษัท ข้อมูลการขายแก่ตัวแทนจำหน่ายและลูกค้า
– สามารถให้ Idea / Concept ในด้านการออกแบบแก่หน่วยงานต่างๆ ได้ เช่น การจัดทำเอกสารให้น่าสนใจ จัดทำสื่อเพื่อตกแต่ง Booth / การจัดวางสินค้า ฯลฯ
– รวบรวมข้อมูลข่าวสารของบริษัทที่ลงในสื่อต่างๆ เพื่อสรุปรายงานให้หัวหน้างานทราบ

ติดต่อหน่วยงานทรัพยากรบุคคล หรือติดต่อด้วยตนเอง
19/26 ม.ชวนชื่น โมดัส เซนโทร ซ.แจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 41 ถ.แจ้งวัฒนะ
ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2575-3959 (อัตโนมัติ)
E-mail : info@thaisoftware.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *