จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

– เพศชาย / หญิง
– วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน หรือการบัญชี
– มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินหรือการบัญชีอย่างต่ำ 3 ปี
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้
– สามารถพูด และเขียนภาษาอังกฤษได้
– สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้
– หากมีความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชี GENEUS / GENiUS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– มีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การทำงาน
– ปฏิบัติตนภายใต้นโยบาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับการทำงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด
– ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และประสานงานร่วมกันทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน
– จัดทำเอกสารระบบงานคุณภาพ
– ตรวจสอบและรับผิดชอบงานด้านการเงินและการบัญชีให้มีความเรียบร้อย ถูกต้อง ตรงตามกำหนดเวลา และข้อกำหนดของกรมสรรพากร
– ตรวจสอบและรับผิดชอบการทำงานด้านการจัดซื้อ
– ตรวจสอบและดูแลการจัดทำรายงานงบการเงิน (งบกระแสเงินสด, อัตราส่วนทางการเงิน, งบกำไรขาดทุน, งบดุล) ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ตรงตามกำหนดเวลา
– จัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์ตัวเลขทางบัญชีเพื่อนำเสนอต่อหัวหน้างานและผู้บริหาร
– รายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้างานและผู้บริหาร

 

ติดต่อหน่วยงานทรัพยากรบุคคล หรือติดต่อด้วยตนเอง
19/26 ม.ชวนชื่น โมดัส เซนโทร ซ.แจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 41 ถ.แจ้งวัฒนะ
ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2575-3959 (อัตโนมัติ)
E-mail : info@thaisoftware.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *