จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

–  เพศหญิง / ชาย
–  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป
–  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office ได้
–  สามารถพูด และเขียนภาษาอังกฤษได้
–  สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้
–  หากมีความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชี GENEUS / GENiUS จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ

 หน้าที่และความรับผิดชอบ

–  มีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การทำงาน
–  ปฏิบัติตนภายใต้นโยบาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับการทำงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด
–  ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และประสานงานร่วมกันทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน
–  จัดทำเอกสารระบบงานคุณภาพ
–  ควบคุม และดูแลกระบวนการจัดส่งสินค้าของพนักงานส่งเอกสาร
–  รับผิดชอบการรับสายโทรศัพท์ส่วนกลางของบริษัท
–  จัดสินค้าและอุปกรณ์ในการออกงานแสดงสินค้าต่างๆ
–  จัดหาอุปกรณ์สำนักงานและอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานตามแนวนโยบายของบริษัท
–  ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าและตัวแทนจำหน่าย
–  รายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้างานและผู้บริหาร

ติดต่อหน่วยงานทรัพยากรบุคคล หรือติดต่อด้วยตนเอง
19/26 ม.ชวนชื่น โมดัส เซนโทร ซ.แจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 41 ถ.แจ้งวัฒนะ
ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2575-3959 (อัตโนมัติ)
E-mail : info@thaisoftware.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *