จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

– วุฒิอนุปริญญา หรือปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
–  มีบุคลิกภาพดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
–  สามารถพูด และเขียนภาษาอังกฤษได้
–  สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้
–  สามารถปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ได้ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
–  มีความรู้หรือประสบการณ์อยางน้อย 1 ปี ในด้าน Accounting concept or Business Flow
–  มีความรู้หรือประสบการณ์อยางน้อย 1 ปี ในด้าน Microsoft Office
–  มีความรู้หรือประสบการณ์อยางน้อย 1 ปี ในด้าน Technical Support or Customer Service

หน้าที่และความรับผิดชอบ

–  มีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การทำงาน
–  ปฏิบัติตนภายใต้นโยบาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับการทำงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด
–  ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และประสานงานร่วมกันทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน
–  จัดทำเอกสารระบบงานคุณภาพ
–  ตอบปัญหา และแก้ไขปัญหาทางด้านการใช้งานโปรแกรม และทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า และตัวแทนจำหน่าย เช่น การติดตั้ง การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์
–  ให้คำแนะนำปรึกษา ตลอดจนแนวทางการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมแก่ลูกค้า และตัวแทนจำหน่าย
–  ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้า และตัวแทนจำหน่าย
–  จัดอบรมโปรแกรมให้กับตัวแทนจำหน่าย
–  จัดทำคู่มือการอบรมโปรแกรมให้กับตัวแทนจำหน่าย
–  จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับตัวแทนจำหน่าย
–  รับผิดชอบ ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และนำไปประยุกต์ใช้ตามที่ได้รับมอบหมาย
–  ปฏิบัติงานนอกสถานที่ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เช่น วิทยากรรับเชิญ
–  ศึกษาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเสริมทักษะ และฝึกอบรมตามความสนใจของลูกค้า และตัวแทนจำหน่าย
–  รวบรวมปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
–  จัดทำแบบแจ้งปัญหา และแจ้งให้หัวหน้างานทราบ
–  จัดทำรายชื่อ และข้อมูลลูกค้า หรือตัวแทนจำหน่ายที่สนใจทำ Maintenance และแจ้งให้หัวหน้างานทราบ
–  รายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้างานและผู้บริหาร

 

ติดต่อหน่วยงานทรัพยากรบุคคล หรือติดต่อด้วยตนเอง
19/26 ม.ชวนชื่น โมดัส เซนโทร ซ.แจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 41 ถ.แจ้งวัฒนะ
ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2575-3959 (อัตโนมัติ)
E-mail : info@thaisoftware.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *