จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

– วุฒิ ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์การทำงานด้านการ IT Support อย่างน้อย 1-2 ปี
– มีความรู้เรื่อง Server, IIS, VMware, Windows, Network อย่างน้อย 1-2 ปี
– มีความรู้เรื่อง Database, MySQL, WordPress, PHP, Html จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator เพื่อออกแบบภาพ Grapphic ได้

หน้าที่การทำงาน

– ดูแล และจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ ระบบเครือข่าย ตลอดจนระบบ Infrastructure ต่าง ๆ ของบริษัทให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัท ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
– ให้คำแนะนำปรึกษา ตลอดจนการกำหนดแนวทางปฏิบัติงานของพนักงานในหน่วยงาน
– ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และประสานงานร่วมกันทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน
– รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่อผู้บริหาร
– ออกแบบ และปรังปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท

ติดต่อหน่วยงานทรัพยากรบุคคล หรือติดต่อด้วยตนเอง
19/26 ม.ชวนชื่น โมดัส เซนโทร ซ.แจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 41 ถ.แจ้งวัฒนะ
ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2575-3959 (อัตโนมัติ)
E-mail : info@thaisoftware.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *